Loading...

Kasutustingimused

Üldsätted

GetaPro pakub veebiteenust igat tüüpi professionaalidele, samuti potentsiaalsetele klientidele, kes vajavad nende teenuseid.

Kasutades Saidil pakutavat Teenust, nõustute allpool loetletud Kasutustingimustega. Kui Kasutaja ei nõustu mõne Kasutustingimuse sättega, ei tohi Kasutaja Saiti kasutada ega pääseda juurde Ettevõtte Teenusele.

Põhiterminid

 • „Ettevõte”, „GetaPro” on osaühing AllePal OÜ (registrikood 12209337; asukoha aadress Pärnu mnt 141, Tallinn 11314; e-post contact@getapro.ee).
 • „Sait“ tähendab GetaPro.ee veebisaiti ja kõiki sellel olevaid lehti, materjale ja alamdomeene.
 • „Klient“ on mistahes isik, kes on registreerunud Saidil, eesmärgiga esitada Tellimus(-i) teenust kasutavatele Tegijatele.
 • „Tellimus” on töö, mille Klient on esitanud GetaPro Teenuse abil.
 • „Kasutajad”, „Teie” on iga isik, kes kasutab GetaPro Teenuseid ühel või teisel viisil.
 • „Teenus” on Saidi Kasutajatele pakutav mistahes protseduur või teenus, mis hõlmab, kuid mitte ainult, Saidil, telefoni või e-posti teel pakutavat teavet, teenuseid ja tooteid.
 • „Tegija“, „Spetsialist“ on füüsiline või juriidiline isik, kes registreerib end Saidil oma Teenuste pakkumiseks ja Klientide Tellimuste vastuvõtmiseks.
 • "Teenusleping" tähendab Tegija ja Kliendi vahel kokku lepitud teenuste osas sõlmitud kokkulepet. Teenuste osutamise osas saab kokkuleppele jõuda suuliselt, telefoni teel, SMS-ide, e-posti abil või kirjaliku avalduse või lepingu vormis.
 • „Sisu” - mis tahes postitus, sõnum, tekst, fail, pilt, foto, video, heli või muu materjal
 • „Kasutajanimi“ tähendab Kasutaja registreerimisel valitud e-posti aadressi, mida ta tarvitab Saidi kasutamisel. Mitme Kasutajanime registreerimine ja kasutamine sama Kasutaja poolt on keelatud.
 • „Parool“ on sümboolne kombinatsioon, mille kasutaja valib iseseisvalt ja mis koos Kasutajanimega identifitseerib ta Saidi kasutamisel.
 • „Boonus“ tähendab täiendavaid rahalisi vahendeid, mida Ettevõte annab Täitjale. Boonust saab kasutada ainult Komisjonitasu maksmiseks.
 • „Püsitellimus“ - teenuste kogum, mida Ettevõte osutab Tegijale teatud aja jooksul liitumistasu eest.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Käesolevaid Kasutustingimusi kohaldatakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Nende Kasutustingimustega seoses tekkinud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Muudatused

GetaPro jätab endale õiguse neid Kasutustingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta või ajakohastada, ilma et Kasutajaid sellest teavitatakse (enne või pärast). Kasutaja nõustub regulaarselt jälgima teavet Kasutustingimuste muudatuste kohta. Saidi Kasutajana vastutab Kasutaja Kasutustingimuste uuendustega kursisoleku eest, uuendused on kättesaadavad vastavas Saidi alamjaotises. Kõikide oluliste tingimuste ja tähtaegade muudatustega kaasneb teade kõigile aktiivsetele Kasutajatele.

Ettevõttel on õigus lisada, kustutada ja muuta kategooriaid, teenuseid, tööde liike, toodete nimetusi omal äranägemisel ja Saidi kasutajaid ette teavitamata.

Teabe täpsus

Ehkki Ettevõte püüab tagada Saidil oleva teabe täpsuse ja õigsuse, ei saa GetaPro garanteerida kogu Saidil oleva teabe õigsust ega vastutada võimalike probleemide või kahjude eest, mis tulenevad infosisu vigadest.

Kasutaja nõustub ja kinnitab, et GetaPro ei tegutse pakutavate Teenuste Tegija ega agendina ega vastuta töö kvaliteedi ega tulemuste eest. Klient vastutab ainuisikuliselt sobiva Tegija valimise eest ja lepib kokku kõigi tööde tingimustes, mida Tegija kohustub tegema. GetaPro ei osale ega vastuta Kliendi ja Tegija vaheliste teenuslepingute eest.

Ettevõte soovitab igal Kliendil enne lepingupartneriga teenuste osutamise lepingu sõlmimist saada kvalifikatsiooni kinnitus ja muud vajalikud dokumendid. Kui Kasutajal on nende detailide kättesaamatuse või kontrollimise puudulikkuse tõttu probleeme või kahjusid, ei vastuta selle eest GetaPro.

Informatiivne sisu

Kasutajad saavad aru, et Saidi teenuste kasutamine näeb ette nõustumist, saamaks Saidi teenustega seotud erinevaid informatiivseid teateid, aga ka tehnilisi ja funktsionaalseid uuendusi, mis on Saidi töö jaoks vajalikud. Neid teateid ei peeta otseturunduse pakkumisteks.

Kasutaja garanteerib, et Saiti ja Teenuseid kasutatakse ainult seaduslikel eesmärkidel ja viisil, mis ei riku teiste Kasutajate õigusi ega piira ega takista Teenuste kasutamist kellelgi teisel. Sõnumid, profiilid, tööde kirjeldused ja muud materjalid peavad vastama üldtunnustatud eetika- ja moraalinormidele.

Tellimused, Tegijate profiilid, kirjeldused, tagasiside ja muu sisu ei või:

 • sisaldada ebatsensuurset sõnavara;
 • sisaldada rassistlikke, seksistlikke märkusi või mõnda muud solvavat väljendit;
 • sisaldada teiste veebisaitide kontaktandmeid või linke, välja arvatud spetsiaalselt selleks ette nähtud väljadel;

Portaali kasutamisel on Kasutajatel keelatud saata või edasi anda mistahes Sisu ja/või viiteid mistahes Sisule, mille kasutamine on keelatud või piiratud Eesti Vabariigi seadusandlusega, aga ka kasutada Saiti mistahes ärilistel eesmärkidel või otseturunduse eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui info esitatakse päringuna Teenuse saamiseks või ka vastusena avaldatud Tellimusele.

Kasutaja kinnitab, et kogu Saidile postitatud, selle kaudu edastatud või sellega seotud Sisu on ainuisikuliselt selle Sisu postitanud isiku vastutusel. Kasutaja vastutab täielikult kõigi materjalide eest, mida ta avaldab, saadab e-posti teel või teeb muul viisil kättesaadavaks, kasutades Teenust ning tarvitades oma registreerimisandmeid (kasutajanime ja parooli). Ettevõte ei vastuta Kasutaja registreerimisandmete loata kasutamise eest kolmandate isikute poolt.

Kasutaja kinnitab, et GetaPro ei kontrolli seda Sisu ega vastuta selle Sisu eest, mis on avaldatud Teenuse kaudu. Lisaks võib Sait sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis on GetaProst täiesti sõltumatud. GetaPro ei garanteeri sellisel veebisaidil sisalduva teabe täpsust, täielikkust ega usaldusväärsust.

Kasutaja kinnitab, et võtab üle minnes teisele veebisaidile täieliku vastutuse selle ülemineku tagajärgede eest. Kasutaja nõustub, et Kasutaja peab hindama ja kandma kõiki riske, mis on seotud Sisu kasutamisega ja selle usaldamisega, ning et mitte mingil juhul ei vastuta GetaPro mis tahes Sisu ega mis tahes kantud kahju eest mistahes GetaPro Teenuse kaudu postitatud, meilisõnumiga saadetud või muul viisil saadaval oleva Sisu kasutamise tagajärjel.

Kasutaja nõustub ja kinnitab, et GetaPro ei eelvaata ega kinnita kogu Sisu, kuid GetaPro omab õigust (kuid mitte kohustust) oma äranägemise järgi eemaldada või teisaldada igasugune veebisaidil olev Sisu, mis on vastuolus Kasutustingimustega või mis tahes muul põhjusel.

Intellektuaalne omand

GetaProle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) kogu Saidiga seotud intellektuaalomandile, sealhulgas kujundusele, tekstile, andmebaasidele, piltidele ja vormidele, ning Kasutaja nõustub mitte kasutama ega kopeerima selle ühtegi osa ilma Ettevõtte loata.

Publikatsioonide, sõnumite, tekstide, failide, piltide, fotode, videote, helide või muu Kasutajate poolt Saidile üles laaditud intellektuaalomandi õigused jäävad autoriõiguse omanikule. Kasutaja mõistab, et sellise Sisu Saidile lisamisega võtab Kasutaja täieliku vastutuse selle avaldamise tagajärgede eest. Samal ajal annab Kasutaja Ettevõttele ühemõttelise ja tühistamatu loa selle Sisu salvestamiseks, kuvamiseks ja kasutamiseks.

Suhted organisatsioonide ja üksikisikutega

Kasutaja suhtlemine sellel Saidil või selle kaudu leitud organisatsioonide ja / või üksikisikutega, sealhulgas maksmine ja kaupade või teenuste pakkumine, samuti muud tingimused, garantiid või avaldused, mis on seotud selliste tehingutega, toimuvad ainult Kasutaja ja nende organisatsioonide ja / või üksikisikute vahel.

Kasutajad nõustuvad ja kinnitavad, et GetaPro ei vastuta sellistest tehingutest tulenevate mistahes kahjude või kahjustuste eest. Ettevõte ei kanna mingit vastutust juhul, kui Kasutaja õigusi rikuvad kolmandad isikud, kes on saanud loata juurdepääsu Kasutaja Kasutajanimele ja Paroolile.

Kui Saiti kasutavate Kasutajate või Kasutajate ja mis tahes kolmanda osapoole vahel tekib vaidlus, saab Kasutaja aru ja kinnitab, et GetaPro ei ole kohustatud selle vaidluse osapooleks saama.

Kasutajate vahelise vaidluse korral vabastavad Kasutajad GetaPro, selle juhatuse liikmed, töötajad, esindajad ja õigusjärglased nõuetest, pretensioonidest ja hüvitamiskohustusest igasuguse (tegeliku ja kaudse) teadaoleva või teadmata kahju tekkimisega seoses, mis tuleneb või on mistahes viisil seotud nende vaidluste ja / või Ettevõtte Teenusega.

Registreerimine, Tellimuste ja Pakkumuste Koostamine, Tagasiside

Kliendiks või Tegijaks saamiseks peab Kasutaja registreeruma (looma konto). Samuti peab Tegijja täitma kõik väljad menüüs „Minu andmed” isikliku profiili loomiseks ja lõpuks konto registreerimiseks. Tegijad vastutavad otseselt nii isikliku profiili sisu kui ka selle täpsuse ja seaduslikkuse eest. Registreerimine ja isikliku profiili loomine Saidil on tasuta.

Kõiki Tegijaid hinnatakse Klientide tagasiside põhjal, kui pärast huvi väljendamist saavutatakse kokkulepe teenuste osutamise osas mõne töö või kõigi tööde teostamiseks.

Tegijad mõistavad, et GetaPro ei vastuta Klientide arvustuste sisu ega nende sisuga tekitatud kahju eest. Tagasisidet andnud Klient vastutab selle sisu, samuti selle täpsuse ja seaduslikkuse eest.

Kasutaja saab aru ja kinnitab, et temale võidakse ära öelda konto ja Tellimuste loomises, Tellimuste peale pakkumiste kinnitamises, Saidile juurdepääsus ja Teenuste edaspidises kasutamises alljärgnevatel juhtudel:

 • juhul kui mistahes kontaktinfot (telefoninumber, e-posti aadress, konto sotsiaalvõrgustikus vmt.) on kasutatud selleks luba omamata;
 • kui on kasutatud ebatsensuurseid väljendeid, on täheldatud laimavat, solvavat käitumist, mis teisi Kasutajaid/ Ettevõtet/ kolmandaid isikuid häirib;
 • kui on teostatud õigusvastaseid toiminguid või on tuvastatud teisi õigusvastaseid rikkumisvorme registreerimise, profiili loomise ja uuendamise funktsioonide kasutamisel («Minu andmed» Tegijatele ja «Seaded» Tellijatele);
 • juhul kui tellimuste, pakkumiste, teenuste aga ka nendele lisatud tagasiside ja kommentaaride funktsioone on kasutatud seaduse- või õigusvastaselt;
 • kui on seaduse või õigusvastaselt kasutatud mistahes teisi Saidi Teenuseid.

GetaPro kontrollib tagasisidet, et see oleks autentne, ja eemaldab tagasiside, mis osutub pettuseks. GetaPro ei kinnita ega taga ühegi tagasiside täpsust ega usaldusväärsust. GetaPro võib autori taotlusel oma äranägemisel tagasiside eemaldada.

Püsitellimus

Teenused - Püsitellimus sisaldab Saidil järgmisi funktsioone, mis aktiveeritakse siis kui Tegija tellib Püsitellimuse:

 • Avaldatud Tellimustele pakkumiste saatmine (vastavalt Püsitellimuse raames valitud ja tasutud teenustele)
 • Võimalus saada Tellimusele otsepakkumine (vastavalt Püsitellimuse raames valitud ja tasutud teenustele)

Tegija mõistab ja nõustub, et soetades Püsitellimuse annab ta sellega oma kontaktinfole juurdepääsu Saidil registreeritud Tellijale.

Kehtivus - Püsitellimuse kehtivuse algust arvestatakse Tegija poolt liitumistasu tasumise hetkest. Püsitellimuse kestuse valib Tegija Püsitellimuse ostmisel.

Maksumus - Püsitellimuse maksumus on näidatud jaotises „Püsitellimused“ ja see sõltub valitud teenuste komplektist, Püsitellimuse kestusest ja Püsitellimuse tüübist. Kõik Tegijate poolt Ettevõttele tehtavad maksed sisaldavad käibemaksu.

Maksmine - klõpsates nuppu „Telli“ nõustub Tegija tingimusteta Püsitellimuse maksumusega ja Püsitellimuses sisalduvate pakutavate teenuste komplektiga.

Püsitellimuse makseviisid:

 • Tegija võib valida Püsitellimuse eest tasumiseks pangaülekande või maksekaardiga tasumise. Tegija nõustub, et klõpsates nuppu „Telli“ kasutatakse kasutajakontol olemasolevat boonust Püsitellimuse eest tasumiseks.
 • Tegija mõistab, et ost (Püsitellimuse eest tasumine) kuvatakse pangaväljavõttel kui „GetaPro“. Tegija nõustub saama kõik tasumiseks ettenähtud arved registreerimisel märgitud e-posti aadressile. Tegija kannab täielikku vastutust e-posti aadressi õigsuse ja kehtivuse eest.
 • Ettevõte ei kanna vastutust Kasutaja ees, kui Püsitellimuse Teenused ei aktiveerunud või rahalised vahendid ei laekunud Ettevõtte pangakontole Ettevõttest sõltumatutel põhjustel, seal hulgas ka: tarkvara rikked või pankade, sideoperaatorite, maksesüsteemide seadmete rikked ja muud maksete vahendajad, kes tagavad Kasutajatelt maksete vastuvõtmise ja nende ülekandmise Ettevõttele.

Püsitellimuse eest tasumisel nõustub Tegija, et Püsitellimuse eest tasumist ei tagastata ning Püsitellimuse maksumus ei sõltu saadud Tellimuste arvust, samuti Teenuste kasutamisest või mittekasutamisest tellimisperioodi ajal. Tegija nõustub, et GetaPro ei saa mõjutada ühtegi Kliendi tehtavat valikut Tellimusele Tegija valimisel ega garanteeri ka seda, et Tegija saab Tellimuse omale ka siis kui Kliendiga on toimunud kontaktide vahetus. Tegija nõustub, et Ettevõte ei vastuta ega tagasta raha, kui Tegija ei ole Tellimisperioodi jooksul Saidil Tellimust (Tellimusi) kätte saanud.

Juurdepääsupiirang - Tegija kinnitab, et GetaPro võib oma äranägemisel piirata juurdepääsu Saidi teenustele, sealhulgas ka juurdepääsu tasulistele teenuste tüüpidele, käesolevate kasutustingimuste jaotises „Teenuse lõpetamine“ märgitud reeglite raames. Tegija nõustub, et Ettevõte ei vastuta kahju eest, mida sellised tegevused võivad Tegijale põhjustada.

Muudatused - Tegija nõustub, et Ettevõte jätab endale õiguse muuta või ühepoolselt kehtestada uusi Püsitellimuse maksumusi ja tüüpe, tingimusi ja tasumise korda ilma Kasutajat eraldi teavitamata.

Konto kustutamine

Kasutaja saab taotleda oma konto kustutamist Saidilt. Konto kustutamisel kustutatakse kõik Kasutaja isikuandmed ja Kasutaja kaotab juurdepääsu Saidile. Kasutaja nõustub, et Ettevõte kaalub konto kustutamise taotlust 3 tööpäeva jooksul ja jätab endale õiguse keelduda konto kustutamisest, kui andmete kadumine toob kaasa tõrke Teenuse põhitoimingu ja / või teiste Kasutajate turvalisuse tagamisel.

Piirangud

Kasutaja nõustub, et GetaPro võib kehtestada Saidi kasutamisele piiranguid, sealhulgas, kuid mitte ainult, määrata maksimaalse päevade arvu, mille jooksul Sisu Saidil hoitakse, postituste, e-kirjade või muud tüüpi salvestatavate sõnumite maksimaalse arvu ja suuruse Saidil, samuti Saidile pääsemise sageduse.

Kasutaja kinnitab, et GetaPro ei kanna mingit vastutust ega oma kohustusi Saidil kasutatud Sisu kustutamise ega salvestamise võimatusega seoses. Kasutaja nõustub ja kinnitab, et GetaPro jätab endale õiguse igal ajal Saiti (või selle osa) muuta või sellest loobuda ilma ette teatamata ja et GetaPro ei vastuta Kasutajate ega kolmandate isikute ees mistahes teenuse mistahes muutmise, peatamise ega lõpetamisega seoses.

GetaPro on igal ajal, oma äranägemisel ja Kasutajat ette teatamata, õigus anda käesolevatest kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused täielikult või osaliselt üle kolmandale isikule.

Kasutajad nõustuvad ja kinnitavad, et Sait ja/või Teenus võimaldatakse ilma Ettevõtte poolsete mistahes muude täiendavate kinnituste või garantiideta selles, et Sait jääb toimima ja Teenuseid pakutakse ettenähtud viisil ning tähtaegadel, ilma tõrgeteta, kvaliteetselt, ettenähtud mahus, ja et see ei too kaasa mistahes negatiivseid tagajärgi Kasutajatele ja kolmandatele isikutele.

Kasutaja nõustub ja kinnitab, et Ettevõte ei vastuta kahju eest, mis on seotud Teenuse mistahes osa osutamisega (või osutamata jätmisega), sealhulgas kasumi kaotuse või sellest tuleneva kahju või kahjustuse eest.

Tegija nõustub, et kui ta pole oma GetaPro profiili külastanud (ei ole seda avanud kasutades oma kasutajanime ja salasõna) viimase 18-ne kuu jooksul, siis nullitakse tema Boonuste konto.

Teenuse lõpetamine

Kasutaja nõustub ja kinnitab, et GetaProl on oma äranägemise järgi õigus (kuid mitte kohustus) kasutajakonto deaktiveerida, lõpetada või piirata mis tahes muud tüüpi juurdepääsu Saidile või Saidi kasutamist, viivitamata ja ette teatamata, mis tahes põhjusel, sealhulgas ilma piiranguteta, kui GetaPro usub, et Kasutaja ei ole käitunud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele või rikub Eesti Vabariigi seadusandlust.

Tegija nõustub, et GetaProl on õigus Tegija konto deaktiveerida järgmistel juhtudel:

 • Esimene tagasiside, mille GetaPro Tegija kohta sai on negatiivne (Klient märkis, et ei soovita seda Tegijat)
 • Negatiivne tagasiside (Kliendid märkisid, et nad ei soovita seda Tegijat) ületab 20% Saidil saadud tagasiside üldarvust.

Kasutaja nõustub, et GetaPro ei vastuta Kasutaja ega kolmanda isiku ees Saidile juurdepääsu lõpetamise ega piiramise eest.

Kasutaja kinnitab, et ei proovi Saiti pärast määratud juurdepääsupiirangut kasutada.

Privaatsuseeskirjad

See privaatsuseeskiri kehtib kõigi Kasutajate GetaPro kohta. Selles Privaatsuspoliitikas kasutatud mõisted ja terminid on analoogsed Kasutustingimuste põhitekstis kasutatud mõistete ja terminitega.

Kogutakse, salvestatakse või töödeldakse ainult niisuguseid isikuandmeid, mida ettevõte peab teenuste osutamiseks vajalikuks GetaPro. GetaPro ei nõua, et Kasutajad esitaksid isikuandmeid saidi avalikult saadaval olevas osas. Saidi ja ettevõtte pakutavate teenuste kasutamisel nõustub Kasutaja nende Privaatsuseeskirjadega. Kui Kasutaja keeldub nende Privaatsuseeskirjade järgimisest, on Kasutaja kohustatud Saidi kasutamise lõpetama.

Käesolev Privaatsuspoliitika on välja töötatud, pidades silmas lühidust ja selgust Kasutaja jaoks. See ei anna ammendavat üksikasjalikku ülevaadet kõigi isikuandmete kogumise ja kasutamise aspektide kohta ettevõtte poolt. GetaPro jätame endale õiguse muuta või täpsustada käesolevat Privaatsuspoliitikat igal ajal ning vastusena andmekaitset ja privaatsust käsitlevate õigusaktide muudatustele.

Milliseid isikuandmeid me kogume

Kasutaja registreerimisel, „Tellimuse loomisel“ või „Tegija registreerimisel“ peab GetaPro koguma teatud isikuandmeid, et pakkuda Kasutaja poolt nõutavaid teenuseid. See hõlmab järgmisi andmeid, kuid ei piirdu nendega: Kasutaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, tellimuse aadress (kliendil), teave tema enda ja maksedetailide kohta (tegijal), isikukood või ettevõtte nimi ja registreerimisnumber (kinnitatud tegijal) ja tehnilised andmed.

Tehnilised andmed hõlmavad brauseri tarkvara tüüpi, operatsioonisüsteemi ja IP-aadressi, mida Kasutaja tarvitab. Tehnilisi andmeid on vaja saidi kasutamise analüüsimiseks või saidil pakutavate teenuste täiustamiseks. Seda teavet ei kasutata Kasutaja isikupärastamiseks.

Kuidas Kasutaja kohta käivat teavet kasutame

Tegija nimi kajastub avalikult. Tegija kontaktinfo on ligipääsetav vaid registreerunud Tellijatele:

 • Hetke kui Tellija pakub Tegijale vahetada kontaktinfot oma tellimuses, vastuseks Tegija pakkumisele see tellimus täita. Sel momendil annab GetaPro Tegijale automaatselt juurdepääsu Tellija telefoninumbrile ja e-posti aadressile.
 • Kui Tegija on nõustunud andma juurdepääsu oma kontaktinfole kõikidele registreeritud Kasutajatele.

GetaPro võib kasutada Kasutaja kontaktteavet, et Kasutajaga Ettevõtte teenuste küsimustes ühendust võtta e-posti, SMS-i või telefoni teel.

GetaPro kasutab Kasutajate pakutavat teavet Kasutajate abistamiseks saidi kasutamise küsimustes; Kasutajate teavitamiseks teenuse värskendustest, sihitud turundus- ja reklaamipakkumistest, lähtudes Kasutajate eelistustest; selleks, et aidata Ettevõttel lahkarvamusi lahendada; pettuste avastamiseks, meie Kasutustingimuste järgimise tagamiseks.

Kvaliteedikontrolli ja koolituse eesmärgil võib Ettevõte jälgida või salvestada Kasutaja ja meie töötajate vahelisi vestlusi või kirjalikke sõnumeid.

Andmete salvestamine

GetaPro säilitab Kasutajate isikuandmeid seni, kuni see on ülesannete täitmiseks vajalik. Samal ajal säilitame kooskõlas seaduspäraste ärikavatsustega Kasutaja isikuandmeid mitte rohkem kui 5 aastat alates viimase sisenemise hetkest saidile (autoriseerimisest). Seaduspärased ärikavatsused hõlmavad järgmist - kasutajakonto säilitamine Teenuse mugavaks kasutamiseks; Kasutajate teavitamine teenuste värskendustest, sihipärastest turundus- ja reklaamipakkumistest, tuginedes Kasutajate informatsioonilistele eelistustele.

Teabevahetus

GetaPro võib avaldada Kasutaja isikuandmeid, kui Ettevõte on seadusega kohustatud seda tegema või vastusena õiguskaitseorganite või valitsusasutuste õigustatud taotlusele.

Turvalisus

Kogu seda teavet hoitakse GetaPro asjakohaste ettevaatusabinõude abil, et tagada Kasutaja teabe turvalisus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus. Kogu Kasutaja ja Saidi vaheline suhtlus on krüptitud.

Saidile juurdepääsu andmiseks kasutatakse sisselogimist kasutajanime (e-posti aadressi) ja parooli alusel. Kasutaja vastutab selle teabe ohutu säilitamise eest. Kasutajal ei ole õigust oma kasutajanime ega parooli kolmandatele isikutele edastada ning ta on kohustatud võtma meetmeid nende konfidentsiaalsuse tagamiseks. Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute juurdepääsu eest konfidentsiaalsele teabele.

Kasutaja õigused isikuandmete osas

Kasutajal on teatud õigused seoses isikuandmetega, mida me Kasutaja kohta salvestame. Need võivad hõlmata õigust pääseda juurde, parandada, kustutada isikuandmeid, piirata nende kasutamist või esitada vastuväiteid meie isikuandmete kasutamise või töötlemise osas.

Kasutaja saab taotleda isikuandmete koopiat mugavas digitaalses vormingus. Kasutaja teabe värskendamiseks või parandamiseks soovitame pöörduda saidi haldaja poole, kasutades tagasisidevormi, kui teave on muutunud või kui meie salvestatud isikuandmed on ebatäpsed.

Kui soovite kasutada seadusega ette nähtud õigusi või nende üle diskuteerida, võtke meiega ühendust, kasutades tagasisidevormi.

Meie turvameetmed tähendavad seda, et me võime paluda enne Kasutaja kohta teabe avalikustamist tal kas e-posti või telefoni teel Kasutaja identiteeti kinnitada.

Maksekaardi üksikasjad

Maksekaardi andmeid kaitseb SSL (TLS) sertifikaat. GetaPro ei salvesta kaardiandmeid. GetaPro töötleb ja säilitab Tegija isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele.

Kontaktinfo

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või kõne all oleva Privaatsuspoliitika kohta, palume meiega ühendust võtta kirjutades e-posti aadressile: contact@getapro.ee või kasutades allolevat kontaktinfot:
AllePal OÜ
Registrikood 12209337
Aadress: Pärnu mnt 141 Tallinn Harjumaa 11314